Warunki sprzedaży

Korzystanie z serwisu oraz dokonywanie zakupów jest potwierdzeniem, że Zamawiający ukończył 18 lat. Zamawiający świadomie kupuje produkty z zawartością alkoholu.

„Nadużywanie alkoholu szkodzi zdrowiu”

but-mikolajaPoniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich dostaw realizowanych przez BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie zmiany zaproponowane przez Zlecającego wymagają formy pisemnej potwierdzonej i podpisanej przez Zleceniobiorcę. W innej sytuacji nie mają mocy zastosowania.

BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k . zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany dekoracji, kształtów, smaków, odchyleń w odcieniu koloru produktu pod warunkiem, że nie powoduje to znacznej zmiany istoty zamówionego towaru i zmiany uznane zostały za dopuszczalne przez Zleceniodawcę.
W momencie, gdy któryś z artykułów wybranych przez Państwo będzie niedostępny w danym momencie wówczas proponujemy następujące rozwiązania: uzgodnimy artykuł zastępczy, jeżeli nie jest to dla Państwa satysfakcjonujące, korygujemy cenę zamówionego zestawu, kierując się dobrem i zadowoleniem zamawiającego.

BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k . zastrzega sobie prawo do używania wyrobów wyprodukowanych na zamówienie Klienta, jako wzorów do wykorzystania we własnych działaniach promocyjnych, a w szczególności w katalogach, na wystawach i targach.

1. Składanie zamówień, zawarcie umowy

Warunkiem zawarcia umowy jest skuteczne przekazanie do BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. pisemnego, podpisanego czytelnie i z pieczęcią firmową zamówienia.

Warunkiem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. przyjęcia zamówienia do realizacji, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy i następuje w formie pisemnej na formularzu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przekazywane jest Zamawiającemu za pośrednictwem e-mail lub faksu.
Zamówienia można składać przesyłając wypełniony formularz [Formularz zamówienia.pdf]na:

Warunkiem skierowania zamówienia do realizacji, o ile nie postanowiono inaczej, jest dokonanie przez Zamawiającego na podstawie faktury pro-forma, przedpłaty w wysokości 100% wartości brutto zamówienia w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania faktury pro-forma.

Jeżeli zlecenie wymaga wykonania towaru z elementem graweru lub innego nadruku Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć projekt graficzny lub materiały do przygotowania tego projektu nie później niż do 3 dni od podpisania zamówienia.

Warunkiem skierowania zlecenia do realizacji jest zaakceptowanie przez Zleceniodawcę ostatecznej wersji projektu graficznego druku. Akceptacja projektu przez Zlecającego uznawana jest za ostateczne potwierdzenie projektu i skutkuje zleceniem zamówienia do produkcji. Wprowadzenie zmian w późniejszym terminie nie jest możliwe.

2. Płatność

Aby zlecenie zostało wykonane Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto lub w kasie Zleceniobiorcy:

 • przedpłata – przelewem bankowym na konto firmy BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k.
  Bank: mBank S.A. Nr rachunku: 29-1140-2091-0000-2258-7200-1001
 • gotówka kurierowi przy odbiorze przesyłki – przesyłka za pobraniem
 • gotówka w siedzibie firmy przy odbiorze osobistym

3. Transport – pakowanie, wysyłka, dostawa

Terminy realizacji

Termin realizacji zamówień na pojedyncze paczki z dostawą wynosi do 5 dni roboczych przy wysyłkach krajowych.

W okresie przedświątecznym oraz w przypadku zamówień powyżej 20 sztuk prezentów termin realizacji może być dłuższy i jest ustalany indywidualnie z klientem.

Sposób odbioru/dostawy towaru:

 1. Odbiór własny z siedziby firmy BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chojnowie, ul. Kościuszki 28.
 2. Dostawa kurierem pod adres wskazany przez Zamawiającego.

Pakowanie i forma wysyłki paczek

Wysyłka paczek odbywa się za pośrednictwem kuriera. Paczka zapakowana jest bardzo starannie oraz trwale aby nie doznała uszczerbku w trakcie transportu. W przypadku realizacji wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług zaangażowanej firmy.

Wysyłka wszystkich prezentów Big Form odbywa się na paletach. Na wyraźne życzenie i ryzyko kupującego możliwa jest wysyłka zestawów w paczkach. Firma BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki oraz złego stanu dostarczanego towaru, jeżeli jest ono następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu szkody, wykonanie zdjęć szkody i powiadomienia naszej firmy o zaistniałej sytuacji do 3 dni roboczych.

W okresie wysokich i bardzo niskich temperatur nie realizujemy wysyłek w piątek. Podyktowane jest to zachowaniem dobrego stanu produktów spożywczych. Przesyłka nadana w piątek podróżuje ok. 72 h i jest narażona na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Ze względu na zawartość produktów spożywczych paczki powinny być przechowywane w miejscu chłodnym i suchym.

Dostawa prezentu pod adres wskazany przez Zamawiającego

Bardzo często duża odległość jest przeszkodą do zrobienia komuś niespodzianki. Z naszą pomocą to banalnie proste!

Jeśli chcesz wysłać zakupiony u nas towar jako prezent, wystarczy abyś w adresie dostawy wpisał adres osoby lub firmy, do której ma trafić wybrany przez Ciebie upominek. Warto pamiętać, że w przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”, adresat przesyłki, będzie musiał za nią zapłacić. Dlatego w takiej sytuacji proponujemy przedpłatę.

*Do wysyłanego prezentu możemy w Twoim imieniu dołączyć bilecik z życzeniami lub dowolną treścią, którą podczas składania zamówienia zamieścisz w uwagach do doręczenia przesyłki.

Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą bezpośredniego odbioru przez Zamawiającego lub z chwilą nadania towaru przez BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k do przewozu.

BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zakresie dostaw (nawet, jeśli daty i terminy zostały wcześniej uzgodnione ze Zleceniodawcą), które nastąpiły w wyniku działania siły wyższej, zdarzeń, które poważnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie dostawy, w tym trudnych warunków pogodowych, trudności w uzyskaniu surowców, awarie, strajki, braki w dostawach mediów, nakazy urzędowe, stanów wojennych, nawet, jeśli występują one u kooperantów.

4. Rezygnacja, odstąpienie od umowy

Formularz zwrotu zamówienia (PDF)

Wszelkie rezygnacje muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku niezachowania formy pisemnej Zleceniobiorca ma prawo nie uznać wniesionej reklamacji i wykonać zlecenie zgodnie z podaną wartością niniejszego zamówienia. Zleceniodawca rezygnując z zarezerwowanego towaru ponosi 40% kosztów wartości zamówienia wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia podpisania niniejszej umowy oraz kosztami odzyskania należności w postępowaniu przedsądowym i sądowym. Zleceniodawca zobowiązuje się do odbioru i zapłaty faktury z tytułu rezygnacji, wystawionej przez Zleceniobiorcę.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie przedmiotu umowy spowodowane działaniem lub zaniechaniem Zleceniodawcy. W wypadku braku współdziałania Zleceniodawcy w realizacji umowy. Zleceniobiorca ma prawo po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu odstąpić od niniejszej umowy. Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcę z warunków umowy. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego rzeczowo dla siedziby BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k.. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5. Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w przypadku zgłoszenia firmie BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. w formie pisemnej ich wystąpienia. Reklamacja nie może być zgłoszona później niż w ciągu 7 dni od daty dostarczenia towaru pod adres wskazany przez Zamawiającego.
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową, do jej rozpatrzenia niezbędne jest dostarczenie do siedziby firmy BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. reklamowanego towaru na koszt Zamawiającego.
 3. Reklamacje dotyczące szkód i strat powstałych w związku z opóźnieniem odbioru towaru przez Zamawiającego, bądź niewłaściwym przechowywaniem towaru przez firmę transportową, nie będą rozpatrywane przez BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. Reklamacje taką należy kierować do firmy transportowej dostarczającej przesyłkę.
 4. Wszelkie niewyjaśnione spory zostają przekazane do rozstrzygnięcia właściwemu dla Zleceniobiorcy sądowi.
 5. BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej firmy. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.