Warunki

Korzystanie z serwisu oraz dokonywanie zakupów jest potwierdzeniem, że Zamawiający ukończył 18 lat. Zamawiający świadomie kupuje produkty z zawartością alkoholu.

 

„Nadużywanie alkoholu szkodzi zdrowiu”

 

ekskluzywne kosze prezentowe. Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich dostaw realizowanych przez BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie zmiany zaproponowane przez Zlecającego wymagają formy pisemnej potwierdzonej i podpisanej przez Zleceniobiorcę. W innej sytuacji nie mają mocy zastosowania.

 

BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k . zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany dekoracji, kształtów, smaków, odchyleń w odcieniu koloru produktu pod warunkiem, że nie powoduje to znacznej zmiany istoty zamówionego towaru i zmiany uznane zostały za dopuszczalne przez Zleceniodawcę.

W momencie, gdy któryś z artykułów wybranych przez Państwo będzie niedostępny w danym momencie wówczas proponujemy następujące rozwiązania: uzgodnimy artykuł zastępczy, jeżeli nie jest to dla Państwa satysfakcjonujące, korygujemy cenę zamówionego zestawu, kierując się dobrem i zadowoleniem zamawiającego.

 

BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k . zastrzega sobie prawo do używania wyrobów wyprodukowanych na zamówienie Klienta, jako wzorów do wykorzystania we własnych działaniach promocyjnych, a w szczególności w katalogach, na wystawach i targach.

 

 1. Składanie zamówień, zawarcie umowy

Warunkiem zawarcia umowy jest skuteczne przekazanie do BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. pisemnego, podpisanego czytelnie i z pieczęcią firmową zamówienia.

 

Warunkiem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. przyjęcia zamówienia do realizacji, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy i następuje w formie pisemnej na formularzu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przekazywane jest Zamawiającemu za pośrednictwem e-mail lub faksu.

Zamówienia można składać przesyłając wypełniony formularz [Formularz zamówienia.pdf] na:

 

adres e-mail:  ester@ester-prezenty.pl

numer fax: (76) 818 18 18 19

Warunkiem skierowania zamówienia do realizacji, o ile nie postanowiono inaczej, jest dokonanie przez Zamawiającego na podstawie faktury pro-forma, przedpłaty w wysokości 100% wartości brutto zamówienia w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania faktury pro-forma.

 

Jeżeli zlecenie wymaga wykonania towaru z elementem graweru lub innego nadruku Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć projekt graficzny lub materiały do przygotowania tego projektu nie później niż do 3 dni od podpisania zamówienia.

 

Warunkiem skierowania zlecenia do realizacji jest zaakceptowanie przez Zleceniodawcę ostatecznej wersji projektu graficznego druku. Akceptacja projektu przez Zlecającego uznawana jest za ostateczne potwierdzenie projektu i skutkuje zleceniem zamówienia do produkcji. Wprowadzenie zmian w późniejszym terminie nie jest możliwe.

 

 1. Płatność

Aby zlecenie zostało wykonane Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto lub w kasie Zleceniobiorcy:

 

przedpłata – przelewem bankowym na konto firmy BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k.

Bank: mBank S.A. Nr rachunku: 29-1140-2091-0000-2258-7200-1001

gotówka kurierowi przy odbiorze przesyłki – przesyłka za pobraniem

gotówka w siedzibie firmy przy odbiorze osobistym

 1. Transport – pakowanie, wysyłka, dostawa

Terminy realizacji

Termin realizacji zamówień na pojedyncze paczki z dostawą wynosi do 5 dni roboczych przy wysyłkach krajowych.

 

W okresie przedświątecznym oraz w przypadku zamówień powyżej 20 sztuk prezentów termin realizacji może być dłuższy i jest ustalany indywidualnie z klientem.

 

Sposób odbioru/dostawy towaru:

Odbiór własny z siedziby firmy BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chojnowie, ul. Kościuszki 28.

Dostawa kurierem pod adres wskazany przez Zamawiającego.

Pakowanie i forma wysyłki paczek

Wysyłka paczek odbywa się za pośrednictwem kuriera. Paczka zapakowana jest bardzo starannie oraz trwale aby nie doznała uszczerbku w trakcie transportu. W przypadku realizacji wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług zaangażowanej firmy.

 

Wysyłka wszystkich prezentów Big Form odbywa się na paletach. Na wyraźne życzenie i ryzyko kupującego możliwa jest wysyłka zestawów w paczkach. Firma BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki oraz złego stanu dostarczanego towaru, jeżeli jest ono następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu szkody, wykonanie zdjęć szkody i powiadomienia naszej firmy o zaistniałej sytuacji do 3 dni roboczych.

 

W okresie wysokich i bardzo niskich temperatur nie realizujemy wysyłek w piątek. Podyktowane jest to zachowaniem dobrego stanu produktów spożywczych. Przesyłka nadana w piątek podróżuje ok. 72 h i jest narażona na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Ze względu na zawartość produktów spożywczych paczki powinny być przechowywane w miejscu chłodnym i suchym.

 

Dostawa prezentu pod adres wskazany przez Zamawiającego

Bardzo często duża odległość jest przeszkodą do zrobienia komuś niespodzianki. Z naszą pomocą to banalnie proste!

 

Jeśli chcesz wysłać zakupiony u nas towar jako prezent, wystarczy abyś w adresie dostawy wpisał adres osoby lub firmy, do której ma trafić wybrany przez Ciebie upominek. Warto pamiętać, że w przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”, adresat przesyłki, będzie musiał za nią zapłacić. Dlatego w takiej sytuacji proponujemy przedpłatę.

 

*Do wysyłanego prezentu możemy w Twoim imieniu dołączyć bilecik z życzeniami lub dowolną treścią, którą podczas składania zamówienia zamieścisz w uwagach do doręczenia przesyłki.

 

Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą bezpośredniego odbioru przez Zamawiającego lub z chwilą nadania towaru przez BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k do przewozu.

 

BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zakresie dostaw (nawet, jeśli daty i terminy zostały wcześniej uzgodnione ze Zleceniodawcą), które nastąpiły w wyniku działania siły wyższej, zdarzeń, które poważnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie dostawy, w tym trudnych warunków pogodowych, trudności w uzyskaniu surowców, awarie, strajki, braki w dostawach mediów, nakazy urzędowe, stanów wojennych, nawet, jeśli występują one u kooperantów.

 

 1. Rezygnacja, odstąpienie od umowy

Formularz zwrotu zamówienia (PDF)

 

Wszelkie rezygnacje muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku niezachowania formy pisemnej Zleceniobiorca ma prawo nie uznać wniesionej reklamacji i wykonać zlecenie zgodnie z podaną wartością niniejszego zamówienia. Zleceniodawca rezygnując z zarezerwowanego towaru ponosi 40% kosztów wartości zamówienia wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia podpisania niniejszej umowy oraz kosztami odzyskania należności w postępowaniu przedsądowym i sądowym. Zleceniodawca zobowiązuje się do odbioru i zapłaty faktury z tytułu rezygnacji, wystawionej przez Zleceniobiorcę.

 

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie przedmiotu umowy spowodowane działaniem lub zaniechaniem Zleceniodawcy. W wypadku braku współdziałania Zleceniodawcy w realizacji umowy. Zleceniobiorca ma prawo po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu odstąpić od niniejszej umowy. Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcę z warunków umowy. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego rzeczowo dla siedziby BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k.. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 1. Reklamacje

Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w przypadku zgłoszenia firmie BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. w formie pisemnej ich wystąpienia. Reklamacja nie może być zgłoszona później niż w ciągu 7 dni od daty dostarczenia towaru pod adres wskazany przez Zamawiającego.

W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową, do jej rozpatrzenia niezbędne jest dostarczenie do siedziby firmy BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. reklamowanego towaru na koszt Zamawiającego.

Reklamacje dotyczące szkód i strat powstałych w związku z opóźnieniem odbioru towaru przez Zamawiającego, bądź niewłaściwym przechowywaniem towaru przez firmę transportową, nie będą rozpatrywane przez BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. Reklamacje taką należy kierować do firmy transportowej dostarczającej przesyłkę.

Wszelkie niewyjaśnione spory zostają przekazane do rozstrzygnięcia właściwemu dla Zleceniobiorcy sądowi.

BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej firmy. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 1. Ochrona Danych Osobowych

Sprzedawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kupujący zostanie poproszony o przekazanie swoich danych osobowych Sprzedawcy w formularzu wysyłki w związku ze złożonym zamówieniem,

W ramach funkcjonowania formularza zamówienia Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres zamieszkania,
 3. c) adres korespondencyjny,
 4. d) adres do wysyłki zamówienia,
 5. e) adres e-mail,
 6. f) numer telefonu
 7. g) firma, jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą,
 8. h) numer NIP, jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą.

Powyższe dane, przekazane w formularzu zamówienia, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, w celu realizacji umowy zawartej z inicjatywy Kupującego. Dane będą przetwarzane w okresie realizacji zamówienia, a także później wyłącznie na potrzeby wzajemnych rozliczeń, reklamacji i realizacji innych obowiązków przewidzianych prawem. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla wykonania umowy zawartej na podstawie zamówienia Kupującego.

Kupującemu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kupujący który wraził zgodę na przetwarzanie danych, może tę zgodę cofnąć w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W celu realizacji zawartej z Klientem umowy, Sprzedawca przekaże podmiotom trzecim zawodowo trudniącym się świadczeniem usług kurierskich lub pocztowych dane o których mowa w ust. 4 lit. a), d), f), każdorazowo, na potrzeby realizacji poszczególnych zamówień.

Kupujący zakładający konto, wysyłający zamówienie na formularzu lub odwiedzający portal internetowy Sklepu może wyrazić zgodę na przesyłanie mu drogą mailową na wskazany adres mailowy informacji handlowych i reklamowych w formie Newslettera. Newsletter jest wysyłany tylko wtedy, gdy osoby te wyraziły w sposób wyraźny chęć jego otrzymywania. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie maila na adres mailowy wydrukireklamowe@bigform.com.pl. Adresy e-mail subskrybentów nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na realizację umowy z klientem.